1.0
Een ouder/voogd schrijft steeds in voor een volledige kampweek. Inschrijven kan online www.languagevalley.be of info@languagevalley.be of telefonisch 011/243789 & 0477/250186 & 0476/567378 voor één of meerdere kampen.
Onmiddellijk na inschrijving wordt een bevestigingsmail verzonden naar de ouder/voogd. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling.

2.0
Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Last minute inschrijvingen worden geacht betaald te zijn voor de start van het kamp.
Betalen kan per overschrijving  en dit binnen de tien werkdagen na inschrijving. De betalingsmodaliteiten worden na elke inschrijving per mail verzonden.
Nadat Language Valley het inschrijvingsgeld ontvangen heeft wordt een betaalbevestiging per mail verzonden naar de ouder/voogd. Het kan een drietal dagen duren vooraleer een betaling door het bankencircuit is verwerkt en aldus zichtbaar wordt voor de ouder/voogd.

3.0
Deelnemers die hun elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Language Valley door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

4.0
Uitstel van betaling kan steeds worden aangevraagd via info@languagevalley.be of 011/243789 waardoor betalingsherinneringen even worden stopgezet.

5.0
Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang en lesmateriaal. Persoonlijke uitgaven tijdens de taalvakantie zijn niet inbegrepen. Een lunchpakket wordt door de deelnemer zelf meegebracht. Bij een taal/kookamp is een warm middagmaal en drinken (plat of bruisend water) inbegrepen. Bij bepaalde kampen is er een mogelijkheid om tijdens de middag iets te bestellen op de kamplocatie en dit in samenwerking met de desbetreffende sportclub of organisatie. Info hierover wordt verstrekt per mail voor aanvang van het kamp.

6.0 Annulatie van een kamp

6.1 Aanvraag van een annulatie
De ouder/voogd dient de aanvraag tot annulatie steeds door te geven aan Language Valley ter registratie. Een annulatie doorgeven dient via mail info@languagevalley.be te gebeuren. De ouder/voogd ontvangt een bevestiging van annulatie per mail en de betalingsherinneringen worden stopgezet. Language Valley kan de vrijgekomen plaats aanbieden aan een andere (reserve)deelnemer.

6.2 Annulatie voorwaarden

  • Een niet-betaald kamp: de inschrijving wordt kosteloos geannuleerd.
  • Een betaald kamp: er zijn 2 mogelijkheden.
    (1) in geval van ziekte of ongeval: u dient ons hiervan zo snel mogelijk te informeren en uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 2 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een medisch attest. Het inschrijvingsgeld (verminderd met 25 euro administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden.Men kan nooit een terugbetaling bekomen bij afwezigheid van 3 dagen of minder.
    (2) in alle andere gevallen dient u ten laatste 1 week voor aanvang van het kamp schriftelijk te annuleren. Er wordt een tegoedbon ter waarde van het inschrijvingsbedrag (verminderd met 25 euro administratiekosten) toegekend door Language Valley die u kunt gebruiken voor de betaling van een ander kamp binnen ons Language Valley aanbod en binnen een termijn van 2 jaar.

7.0
De ouder/voogd ontvangt betalingsherinneringen wanneer een kamp niet tijdig betaald wordt. Language Valley behoudt zich het recht de inschrijving te annuleren indien er geen reactie, betaling of annulatie volgt via de ouder/voogd op de uitgestuurde betalingsherinneringen.

8.0
In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of wijzigen van locatie. Language Valley houdt zich eraan de ouder/voogd tijdig in te lichten. Language Valley tracht steeds een waardig alternatief aan te bieden of stort het inschrijvingsbedrag terug wanneer ouder/voogd niet instemt met het voorgestelde alternatief.

9.0
Door overmacht (bv. pandemie) kan een kamp geannuleerd worden of wijzigen van locatie. Language Valley houdt zich eraan de ouder/voogd tijdig in te lichten. Language Valley tracht steeds een waardig alternatief aan te bieden of biedt een 2 jaar geldige tegoedbon ter waarde van het inschrijvingsgeld waarmee een ander kamp gekozen kan worden.

10.0
In uitzonderlijke gevallen kan een geplande activiteit wijzigen. Language Valley zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen thema, is niet mogelijk.

11.0
De ouder/voogd kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de kampverantwoordelijke ter plaatse. Verder wensen wij als organisatie hierover zo snel mogelijk ingelicht te worden via (011/243789, 0477/250186 of 0476/567378) of info@languagevalley.be om gepaste maatregelen in geval van gegronde klacht of bezorgdheid tijdens het kamp te kunnen ondernemen en dit in belang van uw kind(eren). Indien een eventuele klacht na het kamp gemeld wordt, dient dit schriftelijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na afloop van het kamp.

12.0
Toediening medicatie op kamp: de ouder/voogd verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de moni /de kampverantwoordelijke ter plaatse voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De moni/kampverantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Language Valley kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

13.0
Language Valley neemt foto’s van de activiteiten en de deelnemers tijdens het kamp. Mits toestemming van de ouder/voogd kunnen deze foto’s ook gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Deze voorkeur kan steeds gewijzigd worden door de ouder/voogd bij het verstrekken van de gevraagde gegevens bij het inschrijven. In geval van geen toestemming mailt ouder/voogd een foto van de deelnemer naar info@languagevalley.be om te weten om wie het gaat. Uiteraard zal Language Valley dit respecteren.

14.0
Language Valley kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte voorwerpen.

15.0
Language Valley houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig met het aantal kampdagen waaraan niet deelgenomen is, na de vakantieperiode terugbetaald worden verminderd met 25 euro administratiekosten per kamp.
Door de betaling uit te voeren voor Language Valley bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.